شنبه 24 آذر 1397

كارمزد معاملات و جریمه تاخیر در پرداخت وجه و ابطال معامله

در حال حاضر و تا اطلاع ثانوی کارمزد معاملات در بورس کالای ایران بهاین شرح است :

 

الف ) کارمزدهای خریدار کالا برای هر قرارداد خرید ( بجز کالاهایکشاورزی و معاملات آتی ):

 

1- کارمزد کارگزار = 0.0018 تا سقف 10 میلیون تومان

2- کارمزد شرکت بورس کالای ایران = 0.0005 تا سقف 10 میلیون تومان

3- کارمزد سازمان بورس ایران = 0.00032 تا سقف 8 میلیون تومان

-----------------------------------------------------------------------

جمع کل کارمزد خریدار 0.00262 تا سقف 28 میلیون تومان

 

بنابراین خریداران کالاها (بجز کالاهای کشاورزی و معاملات آتی) برایهر قرارداد خرید 0.00262 برابر ارزش هر قرارداد را تا سقف 28 میلیون تومان بهعنوان کارمزد به پایاپای بورس کالای ایران پرداخت می نمایند.

 

ب ) کارمزدهای خریدار کالا برای هر قرارداد خرید کالاهای رینگکشاورزی:

 

1- کارمزد کارگزار = 0.00225 تا سقف 10 میلیون تومان

2- کارمزد شرکت بورس کالای ایران = 0.0005 تا سقف 10 میلیون تومان

3- کارمزد سازمان بورس ایران = 0.00032 تا سقف 8 میلیون تومان

-----------------------------------------------------------------------

جمع کل کارمزد خریدار 0.00307 تا سقف 28 میلیون تومان

 

بنابراین خریداران کالاهای کشاورزی برای هر قرارداد خرید 0.00307برابر ارزش هر قرارداد را تا سقف 28 میلیون تومان به عنوان کارمزد به پایاپای بورسکالای ایران پرداخت می نمایند.

 

 

 

 

ج) کارمزدهای فروشنده کالا برای هر قرارداد فروش :

 

1- کارمزد کارگزار = 0.0018 تا سقف 10 میلیون تومان

2- کارمزد شرکت بورس کالا = 0.0005 تا سقف 10 میلیون تومان

3- کارمزد سازمان بورس ایران = 0.00048 تا سقف 12 میلیون تومان

-----------------------------------------------------------------------

جمع کل کارمزد 0.00278 تا سقف 32 میلیون تومان

 

بنابراین فروشندگان کالاها (بجز کالاهای کشاورزی و معاملات آتی) برایهر قرارداد فروش 0.00278 برابر ارزش هر قرارداد را تا سقف 32 میلیون تومان بهعنوان کارمزد به پایاپای بورس کالای ایران پرداخت می نمایند.

 

د) کارمزدهای فروشنده کالا برای هر قرارداد فروش کالاهای رینگکشاورزی:

 

1- کارمزد کارگزار = 0.00225 تا سقف 10 میلیون تومان

2- کارمزد شرکت بورس کالا = 0.0005 تا سقف 10 میلیون تومان

3- کارمزد سازمان بورس ایران = 0.00048 تا سقف 12 میلیون تومان

-----------------------------------------------------------------------

جمع کل کارمزد 0.00323 تا سقف 32 میلیون تومان

 

بنابراین فروشندگان کالاهای کشاورزی برای هر قرارداد فروش 0.00307برابر ارزش هر قرارداد را تا سقف 32 میلیون تومان به عنوان کارمزد به پایاپای بورسکالای ایران پرداخت می نمایند.

 

ه) حق پذیرش کالاهای فلزی و پتروشیمی در بورس کالا

حق پذیرش بورس کالای ایران برای هر کالا 0.00007 برابر ارزش برآوردیکل معاملات سالانه تا سقف 50 میلیون تومان (کالاهای کشاورزی از حق پذیرش کالا معافاست

و) حق درج کالا بر روی تابلو بورس کالای ایران

 

عرضه کنندگان کالا 0.0002 برابر ارزش معاملات یک سال و حداکثر تا سقف15 میلیون تومان به عنوان حق درج کالا به بورس کالای ایران می پردازند. (عرضهکنندگان کالاهای کشاورزی از پرداخت حق درج معاف هستند)

 

ز) کارمزد معاملات آتی سکه طلا

 

برای هر قرارداد 24000 ریال است که 10000 ریال سهم کارگزار ، 10000ریال سهم بورس کالای ایران و 4000 ریال سهم سازمان بورس اوراق بهادار است.

 

ح) جریمه تاخیر در پرداخت وجه خرید کالا و عدم تسویه در مهلت قانونی

 

جریمه هر روز تاخیر در واریز وجه به حساب پایاپای بورس کالای ایران وعدم تسویه حساب روزانه 0.0025 ارزش کل قرارداد است که خریدار ملزم به پرداخت آن بهفروشنده کالاست. (لازم به ذکر است که خریدار کالاهای نقدی در رینگ داخلی ملزم استقبل از پایان ساعت 12 ظهر روز سوم کاری پس از خرید، از طریق کارگزار خود در نزداتاق پایاپای بورس کالای ایران تسویه حساب نموده باشد. برای اطلاع از مهلت قانونیتسویه حساب معاملات رینگ صادراتی به مقالات همین سایت بورس کالا مراجعه نمایید)

 

ط) جریمه ابطال قرارداد

 

هر قرارداد خرید در صورت عدم تسویه تا 5 روز کاری و 7 روز تقویمی ازاتمام مهلت قانونی تسویه ابطال شده و خریدار موظف به پرداخت 0.05 برابر ارزش کلقرارداد به اضافه دو سر کارمزد خریدار و فروشنده به حساب پایاپای بورس است.

یه طور خلاصه؟

1- سقف نرخ کارمزد شرکت بورس کالای ايران از معاملات کالاهای صنعتی ومعدنی و کشاورزی 0/6 در هزار (6/10.000) ارزش هر معامله از هر يک از طرفين معامله( فروشنده و خريدار) حداکثر تا يکصد ميليون ريال از هر طرف معامله

 

2- سقف نرخ کارمزد کارگزاران عضو بورس کالای ايران در معاملاتکالاهای صنعتی و معدنی 1/8 در هزار (18/10.000) و در معاملات کالاهای کشاورزی 2/25در هزار (2/25/10.000) ارزش معامله تا حداکثر يکصد ميليون ريال در هر معامله.

 

3 - سقف حق پذيرش کالا برای کالاهای صنعتی و معدنی پذيرفته شده دربورس کالا 0.07 در هزار (7/10.000) ارزش برآوردی معاملات سالانه به تشخيص بورسکالای ايران حداکثر تا پنجاه ميليون ريال که توسط بورس کالا برای يکبار و هنگامپذيرش کالا از متقاضی پذيرش کالا اخذ می گردد.

 

  4- سقف حق الدرج کالای پذيرفته شده در بورس کالای ايران برایکالاهای صنعتی و معدنی0.2 در هزار (2/10.000) ارزش معاملات انجام شده در طی يکسالحداکثر تا 150 ميليون ريال که توسط بورس کالا از شرکت عرضه کننده کالا اخذ میگردد.  

 

 5 - کارمزد سازمان بابت حق نظارت بر معاملات به شرح زير تعيينگرديد:

 

يک دهم درصد ارزش هر معامله در بورس اوراق بهادار و کالا به عنوانکارمزد سازمان بابت حق نظارت بر معاملات تعيين می گردد که ميزان 40% آن را خريدارو 60% آن را فروشنده پرداخت خواهد کرد.توضيح اينکه سقف مجموع کارمزد ياد شده در هرمعامله دويست ميليون ريال تعيين می گردد. به نحوی که حداکثر کارمزد خريدار هشتادميليون ريال و حداکثر کارمزد فروشنده يکصدوبيست ميليون ريال باشد.